Obchodní podmínky

Provozovatelem internetových stránek www.canpolcentraleurope.com a e-shopu canpolshop.com, jakož i prodávajícím je firma Canpol Central Europe, s.r.o., se sídlem Vítkovice 3047, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 25380257, zapsána v obchodním rejstříku Krajským obchodním soudem v Ostravě 29. 7. 1997, oddíl C, vložka 16818 (dále jen ,,Prodávající“). Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,Podmínky“ ) platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných Prodávajícím od 1.7. 2023. 


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále jen ,,Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem se rozumí ten, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.Jak nakupovat?


Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
V oddílu výrobky si vyberte požadovaný sortiment výrobků. Po otevření konkrétního produktu se Vám zobrazí jeho bližší popis, cena a u výrobku dodávaného v různých barvách i jeho barevná nebo druhová specifikace. U vybraného zboží zvolte barvu a počet a potvrďte tlačítkem KOUPIT a výběr potvrďte. Pokud chcete nákup již vybrané položky zrušit, učiňte tak na odkazu ODSTRANIT. Po výběru všech položek, které chcete nakoupit pokračujte potvrzením odkazu K POKLADNĚ.
Vyplňte požadované údaje o plátci, případně příjemci. Do poznámky uveďte bližší specifikace ke zboží, které jste nenalezli u výrobku, požadavky na termín dodání apod.
Objednávku odešlete potvrzením odkazu ODESLAT, zcela zrušíte potvrzením odkazu VYMAZAT.


Platební a dodací podmínky


Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 bezhotovostně platební kartou;

Expediční lhůta z našeho skladu činí dva pracovní dny. Při objednávce nad 3 000,- Kč neúčtujeme žádné poštovné (i když se v objednávce objeví), které jinak činí 145,- Kč. Součástí dodávky je daňový doklad (faktura), který si uschovejte pro případnou reklamaci. Pokud není požadovaný výrobek skladem, nejsme ho schopni spolu s ostatními výrobky vyexpedovat. O této skutečnosti již zákazníka neinformujeme ani zboží nevyskladňujeme v pozdějším termínu. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Ceny a zboží Prodávající, který je provozovatelem internetového obchodu Canpol Central Europe, s.r.o. je plátcem DPH. Veškeré ceny na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Převzetí zboží Kupující nebo příjemce zboží má povinnost při převzetí překontrolovat neporušenost obalu a skutečnost, že zásilka nevykazuje zjevné známky poškození. V případě převzetí poškozené zásilky se dodavatel zříká zodpovědnosti na kvalitu a kvantitu jejího obsahu.

Povinnosti výrobce vyplývající ze zákona č. 542/2020 Sb. jsou plněny prostřednictvím ELEKTROWIN a.s.

Společnost Canpol Central Europe, s.r.o. je zapojena do systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK-F00030365.


Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a - věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. –
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. 


Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruky a reklamace


Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím e-shopu je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v on-line prodejně – paragonem vystaveným dodavatelem.

Kontakt, stížnosti, alternativní řešení sporů

Kontakt: +420 731 444 671, nebo tento kontaktní formulář

Stížnosti: řešte prosím zde

Alternativní řešení sporů: případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce www.coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy www.evropskyspotrebitel.cz.Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme s ohledem na naše zkušenosti řešit nastalou situaci nejdříve s námi.

Ochrana osobních dat


Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Od 25. 5. 2018 při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), které se také dotýká nakládání s osobními údaji.
Zadáním Vašich osobních údajů při registraci uživatele na serveru www.malewo.cz dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu. Vaše data využíváme k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci přímo s Vámi a případně k zasílání nových informací z naší nabídky a služeb. Naše firma neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám vyjma Vámi zvolené spediční společnosti, která Vám bude objednané zboží dodávat.

Odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující - spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si Kupující - spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení peněz. Pro odstoupení od smlouvy může též Kupující – spotřebitel využít vzorového formuláře, jenž tvoří přílohu těchto podmínek.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Odstoupí – li Kupující – spotřebitel od smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než jí Kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupení od smlouvy v ostatních případech Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto Podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je Prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022  Kontakt V případě, že Vám nejsou některé kroky spojené s nákupem v naší on-line prodejně jasné nebo srozumitelné neváhejte nás kontaktovat a my Vám rádi poradíme: sklad: p. Šigutová: +420 731 444 671.  Vyřizování stížností spotřebitelů se zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy: zakaznickyservis@canpolbabies.com 


Kontakt, stížnosti, alternativní řešení sporů

Kontakt: +420 731 444 671, nebo tento kontaktní formulář

Stížnosti: řešte prosím zde

Alternativní řešení sporů: případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme s ohledem na naše zkušenosti řešit nastalou situaci nejdříve s námi.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy